Opcje konwertera

W każdym oknie dialogowym opcji konwertera znajdują się opcje zapisywania i ich ustawienia dla bieżącego konwertera. Nazwa konwertera jest wyświetlana na pasku tytułu okna. Użytkownik może zmieniać ustawienia każdego z dostępnych konwerterów. Przed wybraniem innych ustawień należy sprawdzić poziom formatowania i w razie potrzeby zmienić go, ponieważ wybór ten decyduje o dostępności innych opcji.

Okno dialogowe opcji konwertera można otworzyć:

  • podczas zapisywania, klikając pozycję Opcje w oknie dialogowym zapisywania;

 

  • z poziomu menu Narzędzia, klikając polecenie Preferencje zapisywania, wybierając konwerter i klikając pozycję Opcje w wyświetlonym oknie dialogowym.

 

Opcje pliku: Należy określić, czy wyniki rozpoznawania mają zostać zapisane w jednym pliku, czy w wielu plikach. W drugim przypadku do nazwy pliku zostaną dodane sufiksy liczbowe w celu wygenerowania unikatowych plików.

Poziom formatowania: Poziom formatowania skojarzony obecnie z wybranym typem pliku. Tę opcję należy ustawić jako pierwszą, ponieważ zależy od niej dostępność innych ustawień. Dostępne poziomy formatowania mogą się różnić, w zależności od wybranego typu pliku. Wybór staje się preferencją dla bieżącego typu pliku. Nie mają na nią wpływu zmiany poziomu formatowania wprowadzane w Edytorze tekstu.

Panel Opcje: W tym panelu są wymienione opcje zapisywania i ich ustawienia dla bieżącego konwertera.

Jeśli opcje zostały wyświetlone z poziomu okna dialogowego Preferencje zapisywania, są pokazywane jako przyciski opcji, pola wyboru lub listy rozwijane.

Omnipage sym arrow right radio button Opcje konwertera Tę pozycję należy kliknąć, aby otworzyć grupę formantów.

Omnipage sym arrow left radio button Opcje konwertera Tę pozycję należy kliknąć, aby zamknąć grupę formantów.

Jeśli okno dialogowe opcji konwertera zostało wyświetlone z poziomu okna dialogowego Zapisywanie, są używane następujące symbole:

Symbole

Opis

Omnipage sym arrow right Opcje konwertera

Rozwijanie grupy opcji.

Omnipage sym arrow left Opcje konwertera

Zwijanie grupy opcji.

Omnipage sym rbutton a Opcje konwertera

Przycisk opcji wskazujący wybraną opcję. W każdej grupie może być wybrana (zaznaczona) tylko jedna opcja.

Omnipage sym rbutton i Opcje konwertera

Przycisk opcji wskazujący niewybraną opcję. Kliknięcie przycisku spowoduje jego zaznaczenie. Przycisk opcji poprzednio wybranej opcji w danej grupie zostanie wyczyszczony.

Omnipage sym checkbox a Opcje konwertera

Zaznaczone pole wyboru opcji. Kliknięcie tego pola spowoduje usunięcie jego zaznaczenia.

Omnipage sym checkbox i Opcje konwertera

Niezaznaczone pole wyboru opcji. Aby zaznaczyć to pole (i wybrać odpowiednią opcję), należy je kliknąć. Zaznaczenie kolejnego pola wyboru nie spowoduje usunięcia zaznaczenia innych pól.

Omnipage sym editbox Opcje konwertera

Pole edycji. Kliknięcie tego symbolu spowoduje wyświetlenie pola edycji, w którym można wprowadzać ciągi znaków.

Omnipage sym cp sel Opcje konwertera

Pole listy rozwijanej. Kliknięcie strzałki powoduje wyświetlenie listy wartości do wyboru. Z listy rozwijanej są na przykład wybierane strony kodowe systemu Windows (o ile konwerter dopuszcza zmiany ustawień strony kodowej).

 

Jeśli przyciski opcji, pola wyboru lub symbole są przekreślone na czerwono (np. Omnipage sym rbutton u Opcje konwertera lub Omnipage sym checkbox au Opcje konwertera), oznacza to, że ustawienie danej opcji jest obowiązkowe i obecnie nie podlega edycji.

Omnipage button selection Opcje konwertera Tę pozycję należy kliknąć, aby wybrać program, który ma być używany przez funkcję Wyświetl wyniki dla bieżącego typu pliku.

Utrwal zmiany: Tę pozycję należy kliknąć, aby zapisać zmiany do użycia w przyszłości.

Domyślne: Tę pozycję należy kliknąć, aby przywrócić domyślne ustawienia konwertera dla bieżącego typu pliku.

Nowy: Tę pozycję należy kliknąć, aby nadać nazwę nowemu konwerterowi. Następnie należy kliknąć przycisk OK, wprowadzić zmiany i ponownie kliknąć przycisk OK (musi być zaznaczona pozycja Utrwal zmiany).

Uwaga:

Pozycja Utrwal zmiany nie jest widoczna w przypadku wyświetlenia tego okna dialogowego z poziomu okna dialogowego Preferencje zapisywania, ponieważ wszystkie wprowadzone w tym miejscu zmiany są automatycznie stosowane podczas używania wybranego konwertera w przyszłości (pozostają utrwalone do czasu ponownej zmiany).

Opcje konwertera