Okno dialogowe Styl

Aby wyświetlić okno dialogowe Styl, należy wybrać z menu Format polecenie Styl.

Style: Lista wszystkich stylów wykrytych w bieżącym dokumencie. Zaznaczenie stylu powoduje wyświetlenie jego właściwości.

Opis: W tym panelu są wyświetlane wszystkie właściwości przypisane do bieżącego stylu. Jeżeli jakaś właściwość nie jest wyświetlona, ma ona wartość domyślną. Dostępne właściwości:

  • wcięcie akapitu, wcięcie lub wysunięcie pierwszego wiersza, wyrównanie i odstępy akapitów oraz tabulatory;

  • typ, styl, rozmiar, kolor i kolor tła czcionki, styl podkreślenia, przekreślenie, indeks górny, indeks dolny i odstępy między znakami.

Kliknięcie przycisku Nowy powoduje otwarcie okna dialogowego Nowy styl, w którym można zdefiniować nowy styl akapitu i jego właściwości.

Kliknięcie przycisku Modyfikuj umożliwia zmianę nazwy wybranego stylu lub zmodyfikowanie jego właściwości.

Kliknięcie przycisku Zastosuj powoduje zastosowanie wybranego stylu akapitu do bieżącego akapitu lub do zaznaczonych akapitów bądź znaków.

 

Okno dialogowe Styl