Okno dialogowe Przepływy czynności

Okno dialogowe Przepływy czynności umożliwia ustawienie przepływu czynności jako bieżącego, a także utworzenie, zmodyfikowanie, usunięcie, wyeksportowanie lub zaimportowanie przepływu czynności bądź zmienienie jego nazwy. Okno to można otworzyć z menu Narzędzia. W przypadku tworzenia lub modyfikowania przepływu czynności zostanie otwarty Asystent przepływu czynności.

Nazwa przepływu czynności: Jest tutaj wyświetlana lista wszystkich plików przepływów czynności znajdujących się w domyślnym folderze Workflow programu.

W systemach Windows Vista i Windows 7:

Użytkownicy\<nazwa użytkownika>\AppData\Roaming\Nuance\OmniPage18\WorkFlow

W systemie Windows XP:
Documents and Settings\<nazwa użytkownika>\Dane aplikacji\Nuance\OmniPage18\Workflow

Kliknięcie przycisku Ustaw jako bieżący powoduje wyświetlenie wybranego przepływu czynności na liście rozwijanej Przepływ czynności. Aby uruchomić przepływ, należy kliknąć przycisk Uruchom.

Kliknięcie przycisku Modyfikuj umożliwia zmodyfikowanie wybranego przepływu czynności. Pojawi się okno Asystenta przepływu czynności z wyświetlonymi po lewej stronie krokami przepływu czynności.

Kliknięcie przycisku Zmień nazwę umożliwia zmianę nazwy wybranego przepływu czynności. Nową nazwę należy wpisać w oknie dialogowym Zmienianie nazwy przepływu czynności. Nie można zmienić nazwy przepływu czynności, jeśli jest on wybrany na liście rozwijanej Przepływ czynności.

Kliknięcie przycisku Nowy umożliwia utworzenie nowego przepływu czynności. Pojawi się okno Asystenta przepływu czynności, w którym można utworzyć nowy przepływ czynności od podstaw lub z już istniejących przepływów czynności.

Aby usunąć wybrany plik przepływu czynności z listy, należy kliknąć przycisk Usuń. Nie można usunąć przepływu czynności, jeśli jest on wybrany na liście rozwijanej Przepływ czynności. Informacje o fizycznym usuwaniu przepływów czynności zawarto w temacie Usuwanie przepływów czynności.

Omnipage pro Okno dialogowe Przepływy czynności

Przyciski Eksportuj i Importuj dla przepływów czynności oraz Drukuj stronę tytułową z kodem kreskowym i Zapisz stronę tytułową z kodem kreskowym są dostępne tylko w programie OmniPage Professional.

Kliknięcie przycisku Eksportuj umożliwia wyeksportowanie wybranego pliku przepływu czynności do lokalizacji sieciowej w celu udostępnienia go innym użytkownikom.

Kliknięcie przycisku Importuj umożliwia wyszukanie plików przepływów czynności OmniPage (*.xwf) i zaimportowanie pliku przepływu z lokalizacji sieciowej.

Kliknięcie przycisku Drukuj stronę tytułową z kodem kreskowym umożliwia wydrukowanie strony tytułowej przepływu czynności do użycia w zadaniu ze stroną tytułową z kodem kreskowym.

Kliknięcie przycisku Zapisz stronę tytułową z kodem kreskowym umożliwia zapisanie strony tytułowej przepływu czynności do użycia w zadaniu strony tytułowej z kodem kreskowym.

Strona tytułowa z kodem kreskowym może zostać wydrukowana lub zapisana dla dowolnego przepływu czynności bez wstępnie zdefiniowanych nazw plików i folderów wejściowych. Przepływy te można uruchamiać przez umieszczenie strony tytułowej na wierzchu dokumentu przeznaczonego do zeskanowania lub umieszczając obraz strony tytułowej wraz z obrazami dokumentu w folderze kodów kreskowych.

 

//

Okno dialogowe Przepływy czynności