Okno dialogowe Pliki szablonów stref

Dostęp do tego okna dialogowego można uzyskać z poziomu menu Narzędzia.

Nazwa pliku: Jest tutaj wyświetlana lista wszystkich zapisanych plików szablonów stref. Wyświetlana jest również wartość [brak], a jeśli na bieżącej stronie są wyznaczone strefy — również wartość [strefy na stronie]. Aby wybrać plik, należy go kliknąć. Wskazywane jest bieżące ustawienie: jest to plik szablonu lub pozycja [brak].

Ustaw jako bieżący: Należy wybrać plik szablonu stref lub pozycję [brak], a następnie kliknąć tę pozycję, aby skonfigurować wybrane ustawienie jako bieżącą wartość szablonu.

Zapisz: Należy wybrać wartość [strefy na stronie], a następnie kliknąć tę pozycję, aby zapisać nowy plik szablonu stref zawierający bieżące strefy i tło oraz ich właściwości. Możliwe jest aktualizowanie stref w istniejącym pliku szablonu. W tym celu należy załadować szablon, zmodyfikować strefy lub tło, a następnie kliknąć tę pozycję.

Wyodrębnij: Umożliwia wyodrębnienie osadzonego pliku szablonu stref z dokumentu programu OmniPage. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Zapisywanie nowego szablonu stref umożliwiające zapisanie szablonu stref jako osobnego pliku szablonu stref.

Osadź: Umożliwia osadzenie pliku szablonu stref w dokumencie programu OmniPage. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Osadzanie w pliku OPD.

Dodaj: Umożliwia odszukanie i dodanie pliku szablonu do listy.

Usuń: Umożliwia usunięcie wybranego pliku szablonu stref z listy.

 

 

Okno dialogowe Pliki szablonów stref