Okno dialogowe Paski narzędzi

Dostęp do tego okna dialogowego można uzyskać, wybierając polecenie Paski narzędzi w menu Widok lub klikając prawym przyciskiem myszy pozbawiony formantów obszar pasków narzędzi i wybierając polecenie Paski narzędzi.

Paski narzędzi: W tym miejscu można wybrać paski narzędzi do wyświetlania na pulpicie programu OmniPage. Aby ukryć paski narzędzi, należy usunąć ich zaznaczenie. Każdy pasek narzędzi można przesunąć w dowolne miejsce ekranu i przypiąć. W widoku szybkiej konwersji dostępne są tylko przybornik OmniPage (widok szybkiej konwersji), pasek narzędzi Obraz (widok szybkiej konwersji) oraz pasek stanu.

Pokaż etykietki narzędzi: W wyniku wybrania tej opcji umieszczenie kursora na formancie lub przycisku paska narzędzi powoduje wyświetlenie jego nazwy w małym panelu podręcznym. Aby oprócz nazw wyświetlane były także skróty klawiszowe, zaznacz też dolne pole wyboru.

Pokaż klawisze skrótów w etykietkach narzędzi: W wyniku wybrania tej opcji w etykietkach narzędzi są wyświetlane zarówno nazwy przycisków i formantów, jak i odpowiadające im skróty klawiaturowe. Opcja jest dostępna tylko po włączeniu etykietek narzędzi.

Resetuj: Kliknięcie tego przycisku powoduje wyświetlenie wszystkich pasków narzędzi i przywrócenie ich domyślnych miejsc przypięcia: pasek narzędzi Standardowe — poziomo pod paskiem menu, przybornik OmniPage — poziomo pod paskiem narzędzi Standardowe, pasek narzędzi Obraz — pionowo z lewej strony obrazu bieżącej strony, pasek narzędzi Formatowanie — poziomo wzdłuż górnej krawędzi Edytora tekstu.

  • Pasek narzędzi Obraz zawiera trzy grupy narzędzi (do wyznaczania stref, określania obrotu i obsługi tabel), które można przenosić niezależnie od głównego paska narzędzi. Gdy przypięty jest cały pasek narzędzi, można go pokazać lub ukryć za pomocą polecenia Paski narzędzi w menu Widok. Przeniesioną podgrupę narzędzi można zamknąć niezależnie od paska narzędzi Obraz. W razie zamknięcia jednego z tych ruchomych pasków narzędzi jego narzędzia znikają z paska narzędzi Obraz. Można je przywrócić za pomocą polecenia Paski narzędzi w menu Widok.  

 

Okno dialogowe Paski narzędzi