Okno dialogowe Dostosowywanie listy numerowanej

Do wyświetlania tego okna dialogowego służy przycisk Dostosuj w panelu Numerowane okna dialogowego Punktory i numeracja.

Format numeracji: Wybierz styl numeracji z pola listy poniżej. Styl jest wyświetlany z podświetleniem, wskazując, że wartość zwiększy się dla każdego akapitu, np. 1,2,3 lub A,B,C. Można wstawić ograniczoną liczbę nieedytowalnych, niezwiększanych znaków przed lub po stylu numeracji, co umożliwia uzyskanie np. A1, A2, A3.

Styl numeracji: Wybierz styl numeracji, aby umieścić go w polu edycji Format numeracji.

Rozpocznij od: Wybierz wartość początkową dla pierwszego akapitu aktualnie zaznaczonego tekstu.

Położenie numeru

Wcięcie: Zdefiniuj położenie lewego marginesu dla numeracji.

Położenie tekstu

Odstęp po: Zdefiniuj wartość odstępu po każdym ponumerowanym akapicie.

Wcięcie: Zdefiniuj położenie lewego marginesu dla tekstów numerowanych.

Podgląd

Przedstawia efekt wprowadzanych ustawień.

Okno dialogowe Dostosowywanie listy numerowanej