Asystent przepływu czynności — Zapisz

Ten temat dotyczy następujących okien dialogowych: Asystent przepływu czynności — Zapisz, Asystent przepływu czynności — Zapisz w Nuance Cloud Connector, Asystent przepływu czynności — Zapisz w programie SharePoint (także okien dialogowych zapisywania w innych systemach zarządzania zawartością w przedsiębiorstwach — ECM) oraz służących do zapisywania bezpośrednio w miejscach docelowych w chmurze. Co najmniej dwa ostatnie okna dialogowe nie zawierają opcji Wyświetl wyniki i Utwórz pliki w podfolderze sygnatury czasowej.

Zapisz jako: Aby zapisać wyniki rozpoznawania w jednym z proponowanych typów pliku (np. Microsoft Word), należy wybrać opcję Tekst. Aby zapisać obrazy stron w pliku obrazu (np. TIFF), należy wybrać opcję Obraz. Wybranie opcji Wiele typów pozwala przeprowadzić zapis w więcej niż jednym typie pliku jednocześnie: np. w pliku programu Word i w pliku TIFF. Możliwy jest wybór spośród czterech wstępnie zdefiniowanych konwerterów wielu formatów. Można też tworzyć własne. Aby zapisać dane wyodrębnione z wypełnionych formularzy, należy wybrać pozycję Dane formularza.

Opcje pliku wyjściowego

Opcje pliku: Umożliwia określenie, czy wyniki rozpoznawania mają zostać zapisane w jednym pliku, czy w wielu plikach. W drugim przypadku do nazwy pliku zostaną dodane sufiksy liczbowe w celu wygenerowania unikatowych plików.

Opcje nazewnictwa: Gdy jest wybrana pozycja Utwórz nowy plik dla każdego pliku obrazu, należy wybrać opcję Użyj nazw plików wejściowych lub Użyj nazw plików wejściowych z podfolderami. We wszystkich innych przypadkach należy podać nazwę pliku. W razie wygenerowania wielu plików można rozróżnić je po sufiksach liczbowych.

Typ pliku: Umożliwia wybranie typu pliku do wyświetlenia na liście plików.

Poziom formatowania: W tym miejscu są wyświetlane dostępne obecnie poziomy formatowania, w zależności od wybranego typu pliku.

Monitowanie

Monituj o nazwę i lokalizację zapisywania pliku: Tę opcję należy zaznaczyć, aby otrzymywać monit o podanie nazwy pliku i ścieżki przy każdym zakończeniu tego przepływu czynności. Aby wybrać folder domyślny wyświetlany podczas monitowania, należy kliknąć przycisk Przeglądaj. Usunięcie zaznaczenia pozwala od razu określić nazwę i ścieżkę.

Przeglądaj: Kliknięcie tego przycisku umożliwia wyszukanie folderu, który ma być wyświetlany przy monitowaniu o podanie nazwy pliku i ścieżki podczas zapisu.

Rozpocznij tutaj: Jest tutaj wyświetlana ścieżka wybrana jako folder domyślny do użytku przy wyświetlaniu monitu o podanie nazw plików wyjściowych.

Automatyczne zapisywanie z określoną nazwą i lokalizacją

Określ nazwę i lokalizację: Kliknięcie tego przycisku umożliwia określenie lokalizacji, nazwy i typu pliku wyjściowego. W przypadku magazynu w chmurze przed wybraniem lokalizacji należy podać dane zapewniające dostęp.

Plik wejściowy — Plik wyjściowy: Pole Plik wejściowy określa, skąd będą pochodzić obrazy. Pole Plik wyjściowy określa, gdzie będą przechowywane pliki. Można ustawić monitowanie o podanie nazw plików zarówno wejściowych, jak i wyjściowych.

Wyświetl wyniki: Wybranie tej opcji powoduje aktywowanie aplikacji docelowej z otwartym zapisywanym plikiem. Domyślną aplikacją docelową jest aplikacja skojarzona w formatem zapisu w systemie Windows, ale można określić inną aplikację jako opcję konwertera dla tego typu pliku.

Utwórz pliki w podfolderze sygnatury czasowej: Powoduje zapisywanie plików w automatycznie tworzonych folderach o nazwach opartych na dacie i godzinie utworzenia.

Asystent przepływu czynności — Zapisz