Asystent przepływu czynności — Zapisz jako plik OPD

Monitowanie

Monituj o nazwę i lokalizację zapisywania pliku: Zaznaczenie tej opcji powoduje, że program monituje o podanie nazwy pliku.

Przeglądaj: Kliknięcie tego przycisku umożliwia odszukanie folderu.

Rozpocznij tutaj: Jest tutaj wyświetlana ścieżka wybrana jako folder domyślny do użytku przy wyświetlaniu monitu o podanie nazw plików wyjściowych.


Automatyczne zapisywanie z określoną nazwą i lokalizacją:
Jest tutaj wyświetlana określona nazwa pliku wraz ze ścieżką.

Pliki: Kliknięcie tego przycisku umożliwia otwarcie okna dialogowego Zapisywanie dokumentu OmniPage jako. Należy wpisać nazwę pliku dokumentu programu OmniPage i kliknąć przycisk OK.

Utwórz plik w podfolderze sygnatury czasowej: Ta opcja umożliwia zapisywanie plików w automatycznie tworzonych folderach o nazwach opartych na dacie i godzinie utworzenia.

Pliki dokumentów programu OmniPage można zapisywać tylko w folderach dostępnych z poziomu komputera. Tych plików nie można zapisywać bezpośrednio w miejscach docelowych w chmurze, w witrynach FTP, w programie SharePoint ani w innych miejscach docelowych ODMA. Nie można ich także wysyłać bezpośrednio w wiadomościach e-mail. Po zapisaniu można je przenosić do takich miejsc docelowych poza programem OmniPage. Plików OPD nie można dodawać do konwerterów wielu formatów.

 

Asystent przepływu czynności — Zapisz jako plik OPD