Asystent przepływu czynności — Załaduj pliki

Wygląd tego okna dialogowego różni się nieco w krokach Załaduj pliki z aparatu cyfrowego, Załaduj z Nuance Cloud Connector i Załaduj z serwera FTP.

Monitowanie o pliki

Wybierz pliki, które mają być ładowane przy każdym uruchomieniu tego przepływu czynności: Zaznaczenie tej opcji powoduje, że program monituje o podanie nazwy pliku lub folderu. Usunięcie zaznaczenia pozwala od razu określić nazwy plików lub folderów.

Przeglądaj: Kliknięcie tego przycisku umożliwia wybranie folderu domyślnego do użytku przy wyświetlaniu monitu.

Rozpocznij tutaj: Jest tutaj wyświetlana ścieżka wybrana jako folder domyślny do użytku przy wyświetlaniu monitu o podanie nazw plików wejściowych.

Lista: Jest tutaj wyświetlana lista wszystkich wybranych plików lub folderów oraz typów plików. Można wybierać pliki z różnych lokalizacji. Kolejność pozycji na liście można zmieniać.

Przeglądaj: Kliknięcie tego przycisku umożliwia określenie plików z jednego folderu. Można kliknąć go ponownie, aby wybrać pliki z innego folderu.

Usuń: Za pomocą tego przycisku można usunąć zaznaczone pliki lub foldery z listy.

Przenieś w górę: Umożliwia przeniesienie zaznaczonych plików lub folderów w górę listy plików w celu określenia kolejności odczytu.

Przenieś w dół: Umożliwia przeniesienie zaznaczonych plików lub folderów w dół listy plików w celu określenia kolejności odczytu plików.

Przetwarzanie wstępne

Obrót: Zaznaczenie opcji Automatycznie powoduje, że program OmniPage sprawdza ułożenie strony i automatycznie obraca niewłaściwie ułożony obraz strony. Można też wybrać kąt obrotu bądź opcję Brak.

Usuń szum obrazu: Zaznaczenie tej opcji powoduje automatyczne usuwanie plamek z obrazów. Jeśli ta opcja nie jest zaznaczona, plamki można usunąć z obrazu ręcznie za pomocą narzędzia Usuń szum.

Usuń pochylenie obrazu: Zaznaczenie tej opcji powoduje automatyczne usuwanie pochylenia wszystkich stron. (Opcja nie jest dostępna w przypadku kroku Załaduj pliki z aparatu cyfrowego).

Szukaj stron przeciwległych: Zaznaczenie tej opcji powoduje przetwarzanie stron przeciwległych otwartej książki jako osobnych stron, nawet jeśli zostały zeskanowane w jednym kroku. (Opcja nie jest dostępna w przypadku kroku Załaduj pliki z aparatu cyfrowego).

Zachowaj oryginalną rozdzielczość obrazu: Zaznaczenie tej opcji powoduje zachowywanie oryginalnych rozdzielczości wprowadzanych do programu obrazów kolorowych i w skali odcieni szarości. Należy to zrobić, jeśli ma zostać wyeksportowany obraz wysokiej jakości — do celów zapisu obrazu strony i dla obrazów osadzonych w rozpoznanych stronach. Jeśli rozdzielczość obrazów kolorowych i w skali odcieni szarości ma być zmniejszana do 75–150 dpi, należy usunąć zaznaczenie tej opcji.

Autoprzycięcie: Zaznaczenie tej opcji powoduje wykrywanie marginesów i zmniejszanie ich do minimum. Na skutek tego może ulec zmianie rozmiar stron z różnymi ustawieniami marginesów.

Wyczyść obramowanie: Zaznaczenie tej opcji powoduje usuwanie z marginesów stron cieni powstałych podczas skanowania, plamek i notatek na marginesach.

Usuń otwory wykonane przez dziurkacz: Zaznaczenie tej opcji powoduje usuwanie z obrazów stron śladów po otworach wykonanych przez dziurkacz.

 

PDF

Hasło: W tym polu należy wpisać hasło.

Otwórz jako obraz: Tej opcji należy użyć, jeśli wyniki rozpoznawania tekstu z pliku PDF nie są zadowalające. Aby opcja ta odniosła efekt, należy załadować ponownie plik PDF z zaznaczoną opcją.

Użyj tagów: Tej opcji należy użyć, jeśli wynik automatycznej analizy układu (akapitów, tabel i grafiki) przeprowadzonej podczas automatycznego wyznaczania stref nie jest zadowalający. Aby opcja ta odniosła efekt, należy załadować ponownie plik PDF z zaznaczoną opcją. Tagi PDF zawierają informacje o formatowaniu, które mogą być używane przez program OmniPage. Opcja ta działa tylko w przypadku plików PDF z tagami.

  • Opcje PDF nie są dostępne w przypadku kroku Załaduj pliki z aparatu cyfrowego.

Puste strony

Pomiń puste strony: Ta opcja umożliwia pomijanie pustych stron podczas przetwarzania wstępnego. W przypadku zaznaczenia tej opcji pustych stron nie można użyć jako separatorów dokumentów (zobacz poniżej).

Czułość: Jest to ustawienie czułości wykrywania pustych stron. Wartość domyślna to 50. Dozwolone wartości mieszczą się w przedziale od 0 do 100. Im wyższa czułość, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że strona zostanie uznana za pustą. Na przykład przy ustawieniu dla czułości wartości 100, strona musi być całkowicie czysta, aby została uznana za pustą.

 

Omnipage icon bm Asystent przepływu czynności — Załaduj pliki Poniższe opcje są wyświetlane tylko w przypadku rozpoczęcia pracy z poziomu Menedżera zadań.

Tworzenie nowego dokumentu

Po każdej pustej stronie:

Zaznaczenie tej opcji powoduje tworzenie oddzielnego dokumentu wyjściowego za każdym razem, gdy podczas wprowadzania danych wejściowych zostanie znaleziona pusta strona. Ta opcja nie jest stosowana, jeśli wybrana jest opcja przetwarzania wstępnego Pomiń puste strony. Na potrzeby wykrywania pustych stron przez tę opcję można ustawić czułość.

Dla każdego pliku obrazu:

Zaznaczenie tej opcji powoduje tworzenie oddzielnego dokumentu wyjściowego dla każdego pliku wejściowego.

Opcja zaznaczona w obszarze Tworzenie nowego dokumentu będzie wyświetlana w obszarze Opcje pliku wyjściowego w panelu zapisywania Asystenta przepływu czynności. Nie można zmienić tej opcji w panelu zapisywania.

 

Asystent przepływu czynności — Załaduj pliki