Asystent przepływu czynności — Rozpoznaj obrazy

Opis układu: Umożliwia wybranie opisu układu dla stron wejściowych, co pozwala wpłynąć na sposób automatycznego wyznaczania przez program stref na stronie. Aby pozostawić wszelkie decyzje programowi, należy wybrać opcję Automatycznie. Zazwyczaj jest to najkorzystniejsze ustawienie, szczególnie jeśli strony w dokumencie mają różne układy. Gdy wszystkie strony są do siebie podobne, należy wybrać ustawienie najbardziej pasujące do danego dokumentu.

Optymalizowanie procesu OCR do Szybkość/Dokładność: Umożliwia wybranie sposobu optymalizacji rozpoznawania — pod kątem szybkości lub dokładności. Użycie opcji Szybkość dla dokumentów dobrej jakości może dać zadowalającą dokładność.

Języki i słowniki

Języki w dokumencie: Umożliwia wybranie języków, które występują na stronach do rozpoznania. W celu uzyskania jak najlepszych wyników rozpoznawania należy wybrać tylko te języki, które występują na rozpoznawanych stronach. Pierwsze na liście podane są ostatnio wybrane języki. Kolejne języki są wymienione alfabetycznie. Wpisując literę, można przewinąć listę do języków zaczynających się na tę literę.

Słownik użytkownika: Umożliwia wybranie słownika użytkownika, który ma być używany przy korekcie wyników rozpoznawania OCR. Może być dostępna opcja Niestandardowy — jest to domyślny słownik użytkownika programu Microsoft Word.

Słowniki profesjonalne: Za pomocą tej opcji można wybrać słowniki specjalistyczne dla określonych grup zawodowych. Słowniki te są używane podczas korekty jako uzupełnienie słowników standardowych i użytkownika.

Weryfikuj wybór języków: Zaznaczenie tej opcji powoduje wyświetlanie ostrzeżeń o konfliktach między wybranymi językami i językami wykrytymi w przychodzących dokumentach. Ta opcja rozróżnia języki japoński, chiński i koreański oraz język nieazjatycki. Więcej informacji zawiera temat Rozpoznawanie języków azjatyckich.

Wykryj pojedynczy język: Zaznaczenie tej opcji eliminuje potrzebę wcześniejszego wybierania języków. Ta opcja jest użyteczna w przypadku przetwarzania bez nadzoru dokumentów, które mogą być w różnych językach. Opcja przypisuje jeden język do każdej przychodzącej strony. Więcej informacji zawarto w temacie Opcje OCR. Zaznaczenie tego pola wyboru pozwala wyświetlić języki, które mogą być obsługiwane. Po zaznaczeniu tej opcji nie można wybierać pojedynczych języków.

Wybierz grupę języków: Pozwala zdefiniować grupy języków, które będą włączone na potrzeby wykrywania jednego języka. Pierwsza grupa obejmuje języki z obsługą słownika, które używają alfabetu łacińskiego. Druga grupa obejmuje cztery języki azjatyckie. Można też wybrać obie grupy.

Czcionki i znaki

Dopasowanie czcionek: Kliknięcie tego przycisku umożliwia wybranie sposobu dopasowywania czcionek do krojów czcionek wykrytych w dokumencie. Ta opcja dotyczy tylko języków nieazjatyckich.

Znak odrzucenia: Należy tutaj wpisać znak, którym program OmniPage ma zastępować wszystkie znaki nierozpoznawane. Znaki odrzucenia — domyślnie tyldy <~> — wyświetlane są na czerwono w rozpoznanym dokumencie.

Znaki dodatkowe: Należy tu wprowadzić znaki akcentowane, które mają zostać włączone do rozpoznawania jako uzupełnienie znaków zatwierdzonych przez wybór języka. Znaki można wprowadzać za pomocą klawiatury lub tablicy znaków. Tablicę znaków można otworzyć za pomocą przycisku z trzema kropkami.

Funkcje zachowywania

Szukaj nagłówków i stopek: Po zaznaczeniu tej opcji nagłówki i stopki będą wykrywane i udostępniane do eksportu. Usunięcie zaznaczenia tej opcji spowoduje traktowanie nagłówków i stopek jak zwykłego tekstu.

Szukaj hiperłączy: Po zaznaczeniu tej opcji hiperłącza będą wykrywane, wyświetlane w Edytorze tekstu jako działające łącza i udostępniane do eksportu.

Zachowaj kolor tekstu i tła: Ta opcja pozwala wykrywać kolorowy tekst oraz tła, wyświetlać je w Edytorze tekstu i udostępniać do eksportu. Ta opcja jest wyszarzona, jeśli jest włączone ustawienie Optymalizowanie procesu OCR do Szybkość.

Zachowaj odwrócony tekst: Ta opcja pozwala zachować odwrócony tekst (białe lub jasne litery na czarnym lub ciemnym tle). Usunięcie zaznaczenia tej opcji spowoduje przekształcenie tekstu odwróconego w zwykły. Ta opcja jest wyszarzona, jeśli jest włączone ustawienie Optymalizowanie procesu OCR do Szybkość.

Użyj czcionek pliku PDF: Tę opcję należy zaznaczyć, aby zastąpić instrukcje dopasowywania czcionek wykonywane podczas otwierania plików PDF, gdy jest to możliwe. Program OmniPage może odczytywać listę czcionek w plikach PDF i szukać tych czcionek w systemie oraz stosować je w konwertowanym dokumencie.

 

Asystent przepływu czynności — Rozpoznaj obrazy