Asystent przepływu czynności — Popraw wyniki rozpoznawania

Opcje edycji i korekty

Dozwolona edycja rozpoznanych stron bez uruchamiania korekty: Zaznaczenie tej opcji umożliwia ręczne wprowadzanie poprawek w Edytorze tekstu. Po przeprowadzeniu rozpoznania program wstrzyma pracę, oczekując na działanie użytkownika.

Dozwolone uruchamianie korekty na rozpoznanych stronach z edycją: Zaznaczenie tej opcji umożliwia uruchomienie korekty po zakończeniu rozpoznawania.

Oznacz wszystkie wyrazy, których nie ma w słownikach: Po zaznaczeniu tej opcji wyrazy, których nie ma w słownikach, są podkreślane na czerwono w Edytorze tekstu. Spowoduje to również oznaczanie tych wyrazów spoza słowników, które są wpisywane lub wklejane do rozpoznanego tekstu.

Opcje uczenia

Zastosuj IntelliTrain: Za pomocą tego przycisku można określić, czy podczas korekty ma działać moduł IntelliTrain. Funkcja ta obserwuje wprowadzane przez użytkownika poprawki i opiera się na nich przy analizie pozostałych niepewnych znaków w dokumencie.

Plik uczenia: Ta opcja umożliwia określenie pliku uczenia do użycia podczas kolejnego rozpoznawania. Aby wyłączyć plik uczenia, należy wybrać opcję [brak]. Gdy załadowany jest plik uczenia, wszystkie nowe dane uczenia są tymczasowo dodawane do tego pliku. Okno dialogowe Plik uczenia (dostępne z poziomu menu Narzędzia) umożliwia zapisanie dodanych danych w pliku.

 

  • Podczas rozpoznawania tekstów w językach japońskim, chińskim lub koreańskim powinna być stosowana tylko pierwsza opcja. Funkcje korekty i uczenia nie są obsługiwane.

 

  • Gdy przepływ czynności jest uruchamiany w ramach zadania, w którym ustawiono ręczne wyznaczanie stref, przy każdym uruchamianiu zadania można mimo to decydować, czy korekta i inne kroki interakcyjne mają być włączone, czy pominięte. Do sterowania tym służy pole wyboru Uruchom zadanie bez żadnych monitów w oknie dialogowym opcji rozpoczęcia i zakończenia zadania.

Asystent przepływu czynności — Popraw wyniki rozpoznawania