Rename Workflow dialog box

Name: Specify a new name for the selected workflow.

Rename Workflow dialog box